Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας
Άγιοι του Θεού πρεσβεύετε υπέρ ημών !

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009

Α΄ Στάση των Χαιρετισμών


Πρώτη στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου Παναγίας Μητέρας μας σήμερα.

Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη,ειπείν τή Θεοτόκω το Χαίρε· (εκ γ') καί συν τή ασωμάτω φωνή, σωματούμενόν σε θεωρών Κύριε, εξίστατο καί ίστατο, κραυγάζων πρός αυτήν τοιαύτα·χαίρε δι ης η χαρά εκλάμψειχαίρε δι' ης η αρά εκλείψειχαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησιςχαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσιςχαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίςχαίρε βάθος δυσθεώρητον καί Αγγέλων οφθαλμοίςχαίρε ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδραχαίρε ότι βαστάζεις τόν βαστάζοντα πάνταχαίρε γαστήρ ενθέου σαρκώσεωςχαίρε δι' ης νεουργήται η κτίσιςχαίρε δι' ής βρεφουργείται ο ΚτίστηςΧαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Βλέπουσα η Αγία, εαυτήν εν αγνεία, φησί τω Γραβριήλ θαρσαλέως·το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τή ψυχή φαίνεται·ασπόρου γαρ συλλήψεως, τήν κύησιν πώς λέγεις κράζων·Αλληλούϊα.Γνώσιν άγνωστον γνώναι, η Παρθένος ζητούσα,εβόησε πρός τόν λειτουργούντα·εκ λαγόνων αγνών,Υιόν πώς εστι τεχθήναι δυνατόν; λέξον μοι, πρός ην εκείνος έφησεν εν φόβω, πλην κραυγάζων ούτω·χαίρε βουλής απορρήτου μύστιςχαίρε σιγής δεομένων πίστιςχαίρε των θαυμάτων Χριστού το προοίμιονχαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιονχαίρε κλίμαξ επουράνιε δι' ής κατέβει κατέβη ο Θεόςχαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης πρός ουρανόνχαίρε το των Αγγέλων πολυθρύλητον θαύμαχαίρε το των δαιμόνων πολυθρήνητων τραύμαχαίρε το φώς μηδένα διδάξασαχαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσινχαίρε πιστών καταυγάζουσα φρέναςΧαίρε Νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του Υψίστου, επεσκίασε τότε,πρός σύλληψιν τή Απειρογάμω·καί τήν εύκαρπον ταύτης νηδύν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδύν άπασι,τοις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, εν τω ψάλλειν ούτως·Αλληλούϊα.Έχουσα θεοδόχον η Παρθένος τήν μήτραν,ανέδραμε πρός τήν Ελισάβετ,το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνόν τόν ταύτης ασπασμόν, έχαιρε! Καί άλμασιν ως άσμασιν, εβόα πρός τήν Θεοτόκον.·χαίρε βλαστού αμαράντου κτήμαχαίρε γεωργόν γεωργούσα Φιλάνθρωπονχαίρε φυτουργόν της ζωής ημών φύουσαχαίρε άρουρα βλαστάνουσα ευφορίαν οιοκτιρμώνχαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθηνίαν ιλασμώνχαίρε ότι λειμώνα της τρυφής αναθάλλειςχαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζειςχαίρε δεκτόν πρεσβείας θυμίαμαχαίρε παντός του κόσμου εξίλασμαχαίρε Θεού πρός θνητούς ευδοκίαχαίρε θνητών προς Θεόν παρρησίαΧαίρε Νύμφη ανύμφευτε.Ζάλην ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων,ο σώφρων Ιωσήφ εταράχθη, πρός τήν άγαμόν σε θεωρών,καί κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε·μαθών σε σου τήν σύλληψιν εκ Πνεύματος Αγίου έφη·Αλληλούϊα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου