Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας
Άγιοι του Θεού πρεσβεύετε υπέρ ημών !

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ο Πηλουσιώτης


"Ιερατικής καί ασκητικής πολιτείας κανών", "της ημετέρας αυλής μούσαν". Είναι χαρακτηρισμοί πού απέδωσε ο Μέγας Φώτιος στον όσιο Ισίδωρο, για την άριστη θεολογική του κατάρτιση, το φιλοσοφικό του νου, την ασκητική του εγκράτεια, την τόλμη καί την άμεμπτη ιδιωτική του ζωή. Ό όσιος γεννήθηκε στην Αίγυπτο, περίπου το 360, καί πέθανε το 440. Έκανε μεγάλες καί καλές σπουδές. Εργάστηκε στην αρχή σαν κατηχητής καί δάσκαλος της Εκκλησίας Αλεξανδρείας. Μετά, όμως, αποσύρθηκε σ' ένα μοναστήρι κοντά στο Πήλούσιο, γι' αυτό ονομάστηκε καί Πηλουσιώτης. Αργότερα, τον αξιώνει ο Θεός καί γίνεται Ιερέας καί, έπειτα, πανηγυρικά, ηγούμενος στο μοναστήρι του. Ή πολυμάθεια έδωσε στον Ισίδωρο τέτοιο κύρος καί φήμη, ώστε να θεωρείται αυθεντία στις ερμηνείες δύσκολων αγιογραφικών χωρίων καί στη λύση αποριών. "Αν ήθελε, έπαιρνε άνετα το αρχιερατικό αξίωμα. Αρνείται, όμως, προτιμώντας το μοναστήρι, με το σκεπτικό ότι θα πρόσφερε περισσότερα στην Εκκλησία με το λόγο καί τα συγγράμματα του. Πράγματι, σώζονται σήμερα 2012 επιστολές του. Εκείνο, όμως, πού κάνει εντύπωση, είναι ή ιδέα του Ισίδωρου για τους μοναχούς καί τα μοναστήρια. Πίστευε ότι τα μοναστήρια έπρεπε να είναι οπλισμένα με όλα τα εφόδια των θρησκευτικών καί θεολογικών γνώσεων. Καί να είναι οι μεγάλοι προμαχώνες της πίστης, απ' όπου θα βγαίνουν οι θερμότεροι καί σοφότεροι άπολογηταί καί συνήγοροι της.

Άπολυτίκιον. 'Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.Σοφία κοσμούμενος, παντοδαπεί εύκλεώς, τοις Αόγοις έκόσμησας, την Έκκλησίαν Χρίστου, Ισίδωρε Όσιε· συ γαρ δι' εγκράτειας, σεαυτόν έκκαθάρας, πράξει καί θεωρία, διαλάμπεις εν κοσμώ' δι' ων μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τα κρείττονα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου