Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας
Άγιοι του Θεού πρεσβεύετε υπέρ ημών !

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Προεόρτια Εισοδίων της Θεοτόκου !

 

Ημερομηνία εορτής: 20/11/2015
 
Ἡ ἁγνότητα της Θεοτόκου εἶναι ἡ ὡραιότητα τῆς ψυχῆς της πού ἀναδεικνύεται τό καθαρότατο δοχεῖον θείων χαρισμάτων...
γιά νά καταστεῖ ναός Θεοῦ, τόπος Θεοῦ.
Πόση μεγάλη ἀρετή εἶναι ἡ ἁγνότητα πού ὡθεῖ τήν καθαρή ψυχή στό θεῖο ἔρωτα καί στήν ἄρνηση κάθε σκέψεως
γιά γήϊνες ἐπιθυμίες καί ἀνθρώπινες φιλίες.
Ἡ ἁγνότητα τῆς διανοίας εἶναι ὁ ἄκτιστος νοῦς πού διανοεῖται μόνο τό Θεό καί ἀρνεῖται κάθε τι ὑλικό πού φθείρει τήν ψυχή.
Μόνο ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή καθαρίζει τό νοῦ καί ὡραΐζει τήν ψυχή μέ τήν ἁγνότητα
πού φέρει τήν θεοειδή κατάσταση τοῦ νοῦ γιά νά φθάσει στή θέωση τοῦ νοῦ.
Ἡ ἀγρυπνία τοῦ νοῦ εἶναι ἡ προσοχή τῶν αἰσθήσεων γιά νά καθαρθεῖ ὁ ψυχικός κόσμος
καί φωτισθεῖ ἡ διάνοια πρός πλήρης κοινωνία μέ τό Θεό.
Ἡ ἁγνότητα φέρνει τή σιωπή τοῦ νοῦ γιά νά ὁλοκληρώσει τήν ἕνωση μέ τό Θεό
μέ τήν εἴσοδο τοῦ Φωτός τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή γιά νά τήν ἁγιάσει καί νά τήν καταστήσει ὁλοφώτεινη,
πλήρης Πνεύματος Ἁγίου.
 
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Χαρὰν προμνηστεύεται, πᾶσιν ἡ Ἄννα νυνί, τῆς λύπης ἀντίθετον,
καρπὸν βλαστήσασα, τὴν μόνην Ἀειπάρθενον·
ἥν περ δὴ καὶ προσάγει, τὰς εὐχὰς ἐκπληροῦσα, σήμερον γηθομένη,
ἐν Ναῷ τοῦ Κυρίου, ὡς ὄντως Ναὸν τοῦ Θεοῦ Λόγου, καὶ Μητέρα ἁγνήν.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου