Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας
Άγιοι του Θεού πρεσβεύετε υπέρ ημών !

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009

Παναγία Μυρτιδιώτισσα

.

Ὕμνοι Δοξολογικοί καί Παρακλητικοίεἰς τήν Μυρτιδιώτισσαν, εἰς τύπον τῶν μεγαλυναρίων,*ὧν ἡ ἀκροστιχίς˙ Μητρόθεε διάσωσον

Μητρόθεε Ἄνασσα Οὐρανοῦ,ὄντως Πλατυτέρα, καί Ἀγγέλωνφωτοειδῶν, τῶν ἀκαταπαύστως,ὑμνούντων τήν σήν δόξαν, Δέ-σποινα καί Κυρία, Θεομακάριστε.

Ηλίου τῆς δόξης τοῦ νοητοῦ, τῆςΔικαιοσύνης ἀπαστράψαντος τοῖςἐν γῇ, τοῦ πάντων Δεσπότου, Κυρίουκαί Σωτῆρος, Μήτηρ ὑπάρχεις ὄντως,ἡ Παμμακάριστος.

Τεκοῦσα ἀφράστως τόν σόνΥἱόν, τόν Παντευεργέτην καί Σωτῆρακαί Λυτρωτήν τόν κόσμον λυτροῦσαι,παθῶν καί καχεξίας, ὡς πάντωνὑπερτέρα, Μυρτιδιώτισσα.


Ρᾶνον θείοις μύροις τόνσόν λαόν, ἡ ἐν μυρτιδίοις ἀνα-τείλασα θαυμαστῶς, ἁγίᾳ Εἰκό-νι, θαυματουργῷ καί θείᾳ, καίδίδου τήν σήν χάριν, Μυρτιδιώτισσα

Οἱ ἔχοντες σκέπην σήν κραταιάν,σεμνύνονται πάντες καί καυχῶνταικατά Θεόν, σέ ἔχοντες τεῖχος, καίθείαν προστασίαν, σεισμῶν πυρόςκαί βλάβης, διαφυλάττουσαν.

Θεράπευσον Κόρη σούς ὑμνητάς,ψυχῶν τε τάς νόσους, καί σωμάτωντάς χαλεπάς, καί ἴασαι Μῆτερ, κακῶνκαί ἀσθενείας, δεινῶν ἀρρωστημάτων,Μυρτιδιώτισσα.

Εκ πάσης ἀνάγκης καί πειρα-σμῶν, χαλεπῶν κινδύνων ἐπῃ-ρείας τοῦ πονηροῦ, ρῦσαι νεο-λαίαν δεινῶς κλονιζομένην, καίδοκιμαζομένην, Μυρτιδιώτισσα.

Εξελε τούς νέους Μῆτερ Θεοῦ,παθῶν καί κινδύνων πολυτρόπωνπαντοδαπῶν, κράτυνον τήν πίστιντά ἤθη καί τό σέβας, θείᾳ κληρο-νομίᾳ, Μυρτιδιώτισσα.

Δεσμῶν ἁμαρτίας φθοροποιῶν,καί πάσης κακίας καταχρήσεωνσυμφορῶν, καί λευκοῦ θανάτου,ἐκλύτρωσαι Παρθένε, φιλτάτηννεολαίαν, Μυρτιδιώτισσα.

Ιλέῳ σου ὄμματι στοργικῷ,καί σῇ εὐσπλαγχνίᾳ διαφύλαττεμητρικῇ, τάς νήσους Κυθήρωνκαί τῶν Ἀντικυθήρων, σεισμῶνπυρός μαχαίρας, Μυρτιδιώτισσα.

Αγάπην ὁμόνοιαν καί στοργήν,παράσχου συζύγοις καί γονεῦσιΜῆτερ Θεοῦ, καί δίδου πλουσίως,χαράν καί εὐφροσύνην, πιστότη-τα εἰρήνην, Μυρτιδιώτισσα.

Σεισμοῦ διασῴζουσα φυσικοῦ,σεισμικάς δονήσεις σύ ἀπότρεψονἠθικάς, καί ἐκ ναυαγίων, οἰκογε-νείας σῷζε, φρίκης διαζυγίων,Μυρτιδιώτισσα.

Ω Μῆτερ τοῦ Λόγου καί Λυ-τρωτοῦ, σήν χάριν αἰτοῦμεν ἐκκαρδίας τε καί ψυχῆς, μετάνοιανδοῦναι, σοῖς δούλοις ἀναξίοις,οἰνοποσίας πάθους, σύ ἀπαλλάτ-τουσα.

Σωτῆρα ἡ τέξασα καί Θεόν,παντοίων κινδύνων διασῴζειςκαί συμφορῶν, αἱρέσεως πλά-νης, σχίσματος τῆς μανίας,ἐν τάχει ἀπαλλάττεις, Μυρτιδιώτισσα.

Ο πάντων ἁγίων τάς ἀρετάς,ἀεί ὑπερβαίνων ὡς ὁ Κύριος καίΘεός, Μητέρα σου θείαν, σεμνήνὙπεραγίαν, πρόσδεξαι δυσωποῦ-σαν, Μυρτιδιώτισσαν.

Νεότητα σῴζουσα ὦ Ἁγνή,ἀνθρώπους ὡρίμους, οἴκουςνέους θεοσεβεῖς, καί τίμιονγῆρας, διαφυλάττειν σπεύδεις,Κυρία τῶν Ἀγγέλων, Μυρτιδιώτισσα.

.
Οἱ ὕμνοι οὗτοι, συντεθέντες χάριτι Θείᾳ καί εὐδοκίᾳ τῆς Παναχράντου διά τήν προστασίαν τοῦ λαοῦ ἐκ τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ ἀπειλῆς καί λοιπῶν κινδύνων, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ (Ἰούνιος 2006), ψάλλονται μετά τά Μεγαλυνάρια τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως καί κατά τάς ἱεράς λιτανεύσεις τῆς ἁγίας Εἰκόνος τῆς Μυρτιδιωτίσσης.


Το νησί των Κυθήρων σεμνύνεται για την προστάτιδά του « Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα ».
Η χαριτόβρυτη εικόνα της, μεγαλοπρεπής και επιβλητική, ανακαλύφθηκε, καθώς λέει η παράδοση , στην τοποθεσία « Μυρτίδια » , περιοχή τότε έρημη και κατάφυτη από μυρσίνες. Κάποιος ευλαβέστατος βοσκός , την ώρα που προσευχόταν , άκουσε μέσα σε εκείνη την ερημιά μία φωνή να του λέει: - Αν ψάξεις εδώ τριγύρω, θα βρεις την εικόνα μου. Βρίσκομαι εδώ από πολύ καιρό, για να βοηθήσω τούτο τον τόπο. Πραγματικά, σε λίγη ώρα ο βοσκός ανακαλύπτει την πάνσεπτη εικόνα της Παναγίας μέσα σε κλαδιά μυρσίνης. Συγκινημένος την ασπάζεται και τη μεταφέρει στην καλύβα του. Το πρωί ,πράγμα παράδοξο, η εικόνα είχε εξαφανιστεί . Την ξαναβρίσκει όμως στο σημείο που για πρώτη φορά την είχε ανακαλύψει. Εκεί ακριβώς χτίζει ναό, ενθρονίζει μέσα σε αυτόν την ιερή εικόνα και την επονομάζει « Μυρτιδιώτισσα ». Επειδή βρέθηκε στην περιοχή « Μυρτίδια » και μέσα στις μυρσίνες. Στη θαυματουργή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας εικονίζεται η Θεοτόκος σαν Βρεφοκρατούσα. Τα πρόσωπό της , καθώς και του Κυρίου, είναι τελείως μελανό και πλαισιωμένο από καθαρό χρυσάφι και πολύτιμους λίθους. Συνήθως δεν διακρίνεται σε αυτά κανένα απολύτως χαρακτηριστικό. Συμβαίνει όμως σε αραιά χρονικά διαστήματα το εξής παράδοξο: Το πρόσωπο της Παρθένου αλλάζει ξαφνικά χρώμα και γίνεται ρόδινο. Στα χείλη διαγράφεται ένα ανέκφραστα γλυκό μειδίαμα, ενώ τα μάτια της κοιτάζουν τον πιστό με ιλαρότητα . Αυτό διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα , οπότε η σεπτή μορφή της επανέρχεται στη συνηθισμένη κατάσταση. ]

Η εκκλησία μας γιορτάζει την Παναγία Μυρτιδιώτισσα στις 24 Σεπτεμβρίου .


Από το βιβλίο « Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας » Ιερά Μονή Παρακλήτου.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου